Toplam Kalite ve Sürdürülebilirlik

Küresel Kalite Ortağınız
Gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğimiz her proje, tasarım ve üründe kaliteyi önceliklerin en tepesine koyuyoruz. 'Sürekli Gelişim ile Değişimi Yaşamak' vizyonuyla, yeni ürün devreye almadan seri üretime, tasarımdan kalıp yapımına firma içi ve dışı bütün süreçlerde kalite, yönetim felsefemiz ana fikri oluşturuyor. Kaynağında sürdürülebilir kalitenin sağlanabilmesi için kalite sistemimizin bütün araçlarını kullanıyor ve bütün ekip arkadaşlarımızı bu fikrin etrafında yaratıcı ve üretken olmaya teşvik ediyoruz. 

Toplam kalite sistemimiz aşağıdaki standartlarla belgelendirilmiştir.

  • - ISO 9001:2015 - 1994 (Sektöründe ilk firma)
  • - ISO 14001:2015 - 2005
  • - IATF 16949:2016 - 2009
  • - ISO 45001:2018 - 2010
  • - ISO 50001:2018 - 2021

Dünyada sürdürülebilir bir hayatın önemini, şirket politikasının vazgeçilmez bir parçası olarak benimseyen Arma Filtre Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak, geleceğin şuanda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda şekilleneceği inancı ile, tüm mevcut faaliyetlerimiz ve yeni yatırımlarımızda iyileştirme teknolojileri ve projelerini hayata geçirmeyi, çevresel ve sosyal sorunlara çözüm ortağı olmayı öncelikli konularımız olarak belirledik ve 2030 yılına doğru kısa-orta-uzun vadeli hedeflerimizi oluşturduk.

2025 yılına kadar üretim tesislerimizde kullandığımız Üretim Başına Enerji Tüketimini ve Dolaylı Emisyonları (Kapsam-2), 2021 baz yılına göre %10 azaltmayı ayrıca 2020 baz yılına göre beyaz yakada %25, mavi yakada %2,3 olan kadın çalışan sayısının, 2030 yılına kadar mavi yakada %20 arttırılmasını hedeflemekteyiz.ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ENERJİ POLİTİKAMIZ       

ARMA FİLTRE SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş olarak tüm faaliyetlerimizde, insan haklarına, etik kurallara, iş sağlığı ve güvenliğine, çevre kirliliğinin ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına, enerji verimliliğine önem vermek ve sürdürülebilir kılmak en temel politikamızdır.

Bu doğrultuda faaliyetlerimize uygun atık yönetim planları oluşturmak, çevreyi korumak, etkilerini kontrol altında tutmak, yaşam döngüsünü göz önünde bulundurmak, gelecek kuşakların yaşam haklarına saygı göstermek ve sürekli iyileştirmek şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır.

Enerji verimliliğini sağlamak, sera gazı salınımı ve çevresel etkileri de azaltmak amacıyla önemli enerji kullanımlarını tespit ederek, enerji verimliliği faaliyetleri planlayarak, tasarım ve satın alma süreçlerini aynı amaç doğrultusunda yürüterek ve paydaşlarımızda farkındalık yaratarak etkin enerji yönetim yaklaşımı taahhüt ederiz.

“Önce İş Güvenliği” prensibiyle, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak üzere risk ve fırsatları değerlendirmek, değişimi yönetmek, ekipman ve iş aracı seçiminde iş sağlığı ve güvenliğini göz önünde bulundurmak, mühendislik kontrolleri ile emniyetli prosesler oluşturmak, salgın hastalık ve acil durumlar için önlemler almak, uygun kişisel koruyucu ekipman temin etmek ve kullanılmasını sağlamak, ergonomik çalışmalar yapmak ve periyodik sağlık kontrollerini gerçekleştirerek meslek hastalıklarını önlemek öncelikli sorumluluğumuzdur.

ARMA FİLTRE SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği başta kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri olmak üzere tüm uygunluk yükümlülüklerine bağlı kalarak ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre ve ISO 50001 Enerji standartlarına uygun yönetim sistemlerini oluşturmuş, yürütmek üzere gerekli kaynakları sağlamış ve sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirmektedir. Paydaşlarımızdan da iş sağlığı güvenliği, çevre ve enerji verimliliği konularına duyarlı çalışma beklenmekte, fabrikamızda yürütülen tüm faaliyetlerin tarafımızca belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülmesi sağlanmaktadır.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

ARMA FİLTRE SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş olarak tüm faaliyetlerimizde ve süreçlerimizde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemekteyiz.

Bu kapsamda tüm canlıların yaşamı ve ekosistemin dengesinin korunması gerekliliğini gözeterek faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda;
Yapılacak iyileştirme çalışmaları ile, çekilen su miktarının azaltılması, suyun daha verimli kullanımın sağlanması,
Su ile ilgili çevresel etkilerimizin minimize edilmesi,
Tüm çalışanlarımız için su, sanitasyon ve hijyen sağlanması,
İklim krizi ile mücadele ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması,
Çevreye dost ve enerji verimli yeni teknolojilerin tercih edilmesi,
Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması,
Düşük karbonlu ekonomiye geçiş için sanayide enerji verimli motor dönüşümü, verimli aydınlatma ve diğer enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi,
öncelikli konularımızdır.

Faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve iş etiği ilkelerimiz ile bütünsel bir bakış açısıyla yöneterek, iklim değişikliğini de içerecek şekilde tüm çevresel hususlarda sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Şirketimizin sürdürülebilirlik kapsamında geçiş planına buradan ulaşabilirsiniz.